Meniu Uždaryti

Paramos gavėjai

Paramos gavėjais gali būti:

 1. Lietuvos Respublikoje įregistruoti:
 • labdaros ir paramos fondai;
 • biudžetinės įstaigos;
 • asociacijos;
 • viešosios įstaigos;
 • religinės bendruomenės, bendrijos ir religiniai centrai;
 • tarptautinių visuomeninių organizacijų skyriai (padaliniai);
 • kiti juridiniai asmenys (išskyrus politines partijas), kurių veiklą reglamentuoja specialūs įstatymai ir kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jų dalyviams.
 1. 1 punkte nurodyti asmenys tampa paramos gavėjais ir įgyja teisę gauti paramą tik LR LPĮ nustatyta tvarka gavę paramos gavėjo statusą.
 2. Paramos gavėjais gali būti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintame sąraše nurodytos užsienyje įsteigtos lietuvių bendruomenės ir kitos lietuviškos įstaigos ar organizacijos.

 

Paramos gavėjo įsipareigojimai Fondui:

 1. Paramos gavėjas, gaudamas paramą, įsipareigoja:
 • viešinti informaciją apie paramos teikėją – Fondą;
 • teikti ataskaitas paramos teikėjui (Fondui) apie gautos paramos panaudojimą, paramos gavėjo veiklą;
 • panaudoti paramos dalyką paramos teikėjo (Fondo) nurodyta tvarka.
 1. Išlaidų, kurias patiria paramos gavėjas, viešindamas informaciją apie paramos teikėją (Fondą), suma neturi viršyti 10 procentų šio paramos teikėjo suteiktos paramos vertės. Jeigu viešindamas informaciją paramos gavėjas patiria išlaidų, viršijančių šiame punkte nurodytą ribą, šios minėtą ribą viršijančios išlaidos bus laikomos parama, panaudota ne pagal paramos paskirtį.
 1. Paramos gavėjui viešinant informaciją apie paramos teikėją (Fondą), mutatis mutandis taikomos teisės aktų, reglamentuojančių reklamą, nuostatos.
 1. Paramos gavėjo prisiimami įsipareigojimai paramos teikėjui (Fondui) bus nurodyti sutartyje, kuria įforminamas paramos teikimas.
Translate »